Panitiaekonomiasas’s Blog

Rancangan Tahunan Ekonomi Asas Tingkatan 5

Posted on: March 2, 2009

 

Rancangan Tahunan Ekonomi Asas Tingkatan 5

MINGGU

TAJUK/ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

NILAI

CADANGAN AKTIVITI

 

 

2

 

 


 

 1. Wang dan Institusi Kewangan

  6.1 Wang

a. Pengertian wang

i. Maksud wang

ii. Ciri-ciri wang


 

 

Mengetahui maksud dan ciri-ciri wang

 

 • Menyatakan maksud wang
 • Menyatakan ciri-ciri wang
 • Menerangkan mengapa sesetengah benda tidak sesuai digunakan sebagai wang
 

 

 

 

Jimat Cermat

Rasional

Kerjasama

 

Main Peranan mengenai penggunaan wang kertas RM5.00 dengan daun getah untuk membeli barang di Koperasi sekolah dan perbincangan mengenai maksud dan ciri-ciri wang

3


 

 1. Jenis-jenis wang


 

 • Mengenal jenis-jenis wang
 • Memberi justifikasi mengapa deposit semasa dianggap sebagai salah satu daripada jenis wang
 

 

 

Ketepatan

Perbincangan tentang cara-cara membuat bayaran semasa membeli komputer.

Contohnya, wang tunai, kad kredit dan cek.

4 b. Fungsi wang

i. Fungsi wang

sebagai

 • Alat perantaraan pertukaran
 • Unit ukuran nilai
 • Alat simpanan nilai
 • Alat bayaran tertunda
Memahami fungsi wang

 • Menyatakan fungsi wang
 • Menerangkan fungsi wang
 • Menghuraikan kebaikan sistem wang berbanding dengan sistem barter
 

 

 

Rasional

Bijaksana

Kerjasama

Lakonan tentang sistem Barter dan perbincangan fungsi-fungsi wang
5
 1. Bank

 

a. Jenis-jenis bank

 

Jenis-jenis bank

 • bank perdagangan
 • Bank Simpanan Nasional
 • bank saudagar
 • bank pusat
Mengetahui jenis-jenis bank di negara Malaysia

 

 • menyatakan jenis-jenis bank seperti bank perdagangan ( termasuk Bank Islam ), Bank Simpanan Nasional, bank saudagar dan bank pusat
Jimat-cermat

 

Rasional

 

Kesederhanaan

Mengumpul logo, pamplet, risalah, laporan dan borang berkaitan dengan bank perdagangan untuk membincangkan persamaan dan perbezaan antara bank perdagangan, Bank Simpanan Nasional, bank saudagar serta bank pusat

 


 

6
 1. Fungsi bank perdagangan

 

Fungsi bank perdagangan

 • menerima simpanan/deposit
 • memberi pinjaman
 • membuat dan
 • menerima bayaran
 • mengurus pertukaran asing
Memahami fungsi-fungsi bank perdagangan

 

 

 • menyenaraikan fungsi bank perdagangan

 

 • menerangkan jenis-jenis simpanan ; simpanan semasa, simpanan tabungan dan simpanan tetap
 • menerangkan cara bank perdagangan memberi pinjaman
 • menghuraikan perkhidmatan lain yang disediakan oleh bank perdagangan kepada pelanggan
Amanah

 

Jimat cermat

 

Keadilan

Mengkaji fungsi-fungsi bank perdagangan melalui bahan dan maklumat yang diperoleh seperti risalah, brosur dan dokumen
7 Konsep Skim Perbankan Islam (SPI)

 • Al-Wadiah
 • Al-Mudharabah
 • Al-Murabahah
 • Al-Musyarakah
 • Al-Bai-Bithaman-Ajil
 • Al-Takjiri
menerangkan konsep-konsep skim perbankan Islam Percaya Kepada Tuhan

 

Amanah

 

Jujur

 

Kerjasama

Mengadakan sesi ceramah tentang skim perbankan Islam
8 6.1 Fungsi bank pusat

 • mengeluarkan mata wang
 • mengawal kestabilan nilai mata wang
 • jurubank kepada kerajaan
 • jurubank kepada bank perdagangan
Memahami fungsi-fungsi bank pusat

 • menyatakan fungsi-fungsi bank pusat
 • menerangkan fungsi-fungsi bank pusat
 • menghuraikan bagaimana bank pusat bertindak sebagai jurubank kepada kerajaan dan bank perdagangan
 • menjelaskan alat-alat dasar kewangan
Rasional

 

Berjimat-cermat

 

Bekerjasama

Sumbangsaran

 

Perbincangan berkumpulan

 

Lawatan sambil belajar ke bank negara / bank perdagangan

 

Melayari laman web bank negara untuk mendapatkan maklumat tentang fungsi dan dasar-dasar kewangan semasa

9 6.2 Bank Pusat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi melalui

 • Rizab tunai
 • Rizab berkanun
 • Kadar faedah
 • Jual-beli surat jaminan kerajaan
 • Kawalan syarat sewa beli
Memahami fungsi-fungsi bank pusat

 

 • menyatakan fungsi-fungsi bank pusat

 

 

 

 • menerangkan fungsi-fungsi bank pusat
 • menghuraikan bagaimana bank pusat bertindak sebagai jurubank kepada kerajaan dan juru bank kepada bank perdagangan
 • menjelaskan alat-alat dasar kewangan

 

 • menerangkan cara bank pusat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi
Kesederhanaan

 

Berjimat-cermat

Perbincangan secara ringkas tentang inflasi dan kemelesetan ekonomi

Main peranan sebagai Gabenor Bank Negara

 

Malaysia untuk mengawal masalah inflasi dan kemelesetan ekonomi

10 6.3 Institusi

kewangan bukan

bank

 

 1. Jenis institusi kewangan bukan bank

 

 1. Fungsi institusi kewangan bukan bank
 

Mengetahui jenis-jenis institusi kewangan bukan bank di negara Malaysia

 

 

 • mengenal jenis-jenis institusi kewangan bukan bank

 

Memahami fungsi-fungsi institusi kewangan bukan bank di negara Malaysia

 

 • menyatakan fungsi-fungsi institusi kewangan bukan bank

 

 • menerangkan fungsi-fungsi institusi kewangan bukan bank

 

 

 • mengkaji sumbangan perkhidmatan institusi kewangan bukan bank kepada perkembangan ekonomi negara Malaysia
 

Berjimat cermat

 

Rasional

 

Peka

 

Teliti

 

Mengumpul bahan daripada pelbagai sumber tentang institusi kewangan bukan bank serta menyenaraikan fungsinya

 

 

 

Perbincangan mengenai persamaan dan perbezaan antara perkhidmatan bank perdagangan dengan syarikat kewangan

 

 

Lawatan ke institusi kewangan bukan bank berhampiran

 

 

 

 


 

11
 1. Ekonomi Malaysia

   

  1. Struktur ekonomi negara

   

  1. Pengenalan kepada sektor ekonomi negara

 

Sektor ekonomi

 • sektor utama
 • sektor kedua
 • sektor ketiga
Mengetahui sektor-sektor ekonomi di negara Malaysia dan memahami masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama

 • menyatakan sektor-sektor ekonomi di negara Malaysia
Cermat

Kesyukuran

Mengumpul maklumat mengenai struktur ekonomi negara daripada pelbagai sumber dan menghasilkan buku skrap/folio
12  

b. Masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama

 • ketidakstabilan harga komoditi
 • peluang pekerjaan terjejas
 • kehausan dan kepupusan sumber
 • merugikan imbangan perdagangan

 

Kesan pergantungan ekonomi negara kepada sektor utama

 • menerangkan sektor-sektor ekonomi di negara Malaysia
 • menunjukkan sumbangan setiap sektor ekonomi kepada pendapatan negara dan guna tenaga
 • menerangkan masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama
Berusaha

Kerajinan

Kreatif

Berdikari

Berani

Menganalisis sumbangan sektor-sektor ekonomi berdasarkan Laporan Ekonomi Negara
 

13

 

 

 


 

 

Cuti Pertengahan Penggal 1

14 c. Perubahan struktur ekonomi negara Memahami perubahan struktur ekonomi negara Malaysia semenjak merdeka

 • mengenal arah aliran perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga
 • menerangkan corak perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga
Berdikari

Kesyukuran

berusaha

Mengkaji arah aliran perubahan setiap sektor

terhadap guna tenaga dan pendapatan negara serta implikasinya kepada pembangunan ekonomi negara berdasarkan maklumat yang diperoleh

 

Membuat ramalan tentang masa depan sektor utama

15
 1. Perubahan struktur ekonomi negara

 

Perubahan struktur ekonomi negara

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi negara Malaysia

 • Langkah mempelbagaikan ekonomi
 • Kehausan sumber-sumber asli negara
 • Galakan industri penggantian import
 • Peningkatan dalam pendapatan dan taraf hidup penduduk
Memahami perubahan struktur ekonomi negara Malaysia semenjak merdeka

 

 

 • mengenal arah aliran perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga

 

 

 • menerangkan corak perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga
 • membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi negara Malaysia
Kesyukuran

 

 

 

 

 

 

Jimat cermat

1. Mengkaji arah aliran perubahan setiap sektor terhadap guna tenaga dan pendapatan negara serta implikasinya kepada pembangunan ekonomi negara berdasarkan maklumat yang diperoleh

 

 

 

 

2. Membuat ramalan tentang masa depan sektor utama

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kesan perubahan struktur ekonomi negara

 • pelaburan asing
 • perkembangan sektor perkilangan
 • perkembangan sektor perkhidmatan
 • peluang pekerjaan
 • pendapatan Negara

  taraf hidup

 • menganalisis kesan perubahan struktur ekonomi terhadap guna tenaga dan pendapatan negara Malaysia
Penghargaan

 

 

Daya usaha

Membentangkan kajian kemungkinan corak struktur ekonomi negara Malaysia pada masa depan berasaskan k-ekonomi
17 7.2 Belanjawan

Negara

 

 1. Sumber hasil kerajaan

 

Maksud belanjawan

negara

 

 

Hasil cukai dan hasil bukan cukai

Memahami belanjawan negara

 

 

 

 • mentakrif belanjawan negara.
 • mengenal pasti sumber hasil cukai dan hasil bukan cukai kerajaan
 • mengenal pasti komponen perbelanjaan kerajaan

 

menerangkan sumber hasil kerajaan

Keadilan

 

Kesyukuran

 

Bertanggungjawab

 

Amanah

Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber mengenai belanjawan negara untuk mengetahui jenis-jenis hasil kerajaan

 

Menganalisis pelbagai carta dan jadual daripada Laporan Ekonomi untuk mengenal pasti jenis-jenis perbelanjaan kerajaan


 

18 Perbelanjaan Kerajaan

Hasil cukai dan hasil bukan cukai

 

Komponen perbelanjaan kerajaan

 • perbelanjaan mengurus
 • perbelanjaan pembangunan
Memahami belanjawan negara

 

 • Mentakrif belanjawan
 • Mengenal pasti sumber hasil cukai dan hasil bukan cukai
 • Mengenal pasti komponen perbelanjaan kerajaan
 • Menerangkan sumber hasil kerajaan
 • Menerangkan maksud perbelanjaan mengurus
 • Menerangkan peruntukan perbelanjaan mengurus kerajaan dan perbelanjaan pembangunan kerajaan
 • Menerangkan

  belanjawan seimbang, belanjawan lebihan dan belanjawan kurangan

 • Berjimat-cermat
 • Rasional
 • Kesederhanaan
 • Bertanggung-jawab
 • Berpandangan jauh
 • Mengumpul maklumat daripada
 • pelbagai sumber mengenai belanjawan negara untuk mengetahui jenis-jenis hasil kerajaan.
 • Menganalisis pelbagai carta dan jadual daripada Laporan Ekonomi untuk mengenal pasti jenis-jenis perbelanjaan kerajaan.
19 c. Tujuan

belanjawan

negara

 • Belanjawan negara sebagai alat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi
Mengetahui tujuan belanjawan negara

 

 

 • Menyatakan tujuan utama belanjawan negara.
 • Menerangkan konsep inflasi dan kemelesetan ekonomi serta kesannya terhadap pendapatan penduduk
 • Menghuraikan belanjawan negara sebagai alat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi
 • Bijaksana
 • Berjimat-cermat
 • Rasional
 • Kesederhanaan
 • Bertanggung-jawab
 • Main peranan sebagai Menteri Kewangan dan membentangkan belanjawan untuk mengawal inflasi /kemelesetan ekonomi
 • Keratan akhbar
 • Laman web
 • Carta pai
20 d. Hutang negara

 • Maksud hutang negara
 • Sumber pinjaman kerajaan

Tujuan pinjaman

Mengetahui tujuan belanjawan negara

 

 

 • Mentakrif hutang negara
 • Mengenal pasti jenis dan sumber pinjaman kerajaan
 • Bekerjasama
 • Toleransi
 • Rasional
 • Amanah
 • Bertanggung-jawab
 • Menganalisis graf / jadual pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negara dengan menggunakan data yang diperoleh daripada Laporan Ekonomi
 • Keratan akhbar
 • Laman web
 • Carta pai
21-22

 


 

Peperiksaan semester 1

 

23-24

Cuti Pertengahan Tahun

25 8.0 Hubungan Ekonomi Antarabangsa

 

Maksud perdagangan antarabangsa

 

 

Sebab wujud perdagangan antarabangsa

Memahami perdagangan antarabangsa

 

 • mentakrif perdagangan antarabangsa
 • mengenal dan menyatakan sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa
  • menerangkan sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa
  • membincangkan persamaan dan perbezaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan antarabangsa

menghuraikan kebaikan dan keburukan perdagangan antarabangsa

Rasional

Bekerjasama

Mengumpul gambar dan mengenal pasti barangan tempatan dan barangan import

 

 

Membahaskan tajuk

‘ Kepentingan Perdagangan Antarabangsa Kepada Ekonomi Negara Malaysia’

26 Komposisi eksport dan import

 • barang nampak
 • barang tak nampak
Mengetahui komposisi eksport dan import serta rakan dagang negara Malaysia

 

 • mentakrif eksport dan import
 • menyatakan makna eksport dan import nampak serta eksport dan import tak nampak dengan contoh
 • menerangkan komposisi eksport dan import Malaysia berdasarkan Laporan Ekonomi negara
 • meramalkan corak komposisi eksport dan import negara Malaysia pada masa depan
Rasional

Kesyukuran

Menganalisis data Laporan Bank Negara /Jabatan Perangkaan/

Kementerian Kewangan/Laporan Ekonomi dan melukis graf mengenai rakan dagang utama

27 Rakan dagang negara
 • menamakan rakan dagang utama negara Malaysia.

 

 • meramalkan rakan dagang utama pada masa depan
Rasional

Kesyukuran

Menganalisis data Laporan Bank Negara /Jabatan Perangkaan/

Kementerian Kewangan/Laporan Ekonomi dan melukis graf mengenai rakan dagang utama

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

IMBANGAN

DAGANGAN

Maksud imbangan dagangan

 • imbangan dagangan seimbang
 • imbangan dagangan

  lebihan (positif)

 • imbangan dagangan

  kurangan (negatif)

Memahami imbangan dagangan.

 

 • menyatakan maksud imbangan dagangan

 

 

 • menerangkan maksud imbangan dagangan seimbang, imbangan dagangan lebihan dan imbangan dagangan kurangan
 • mengira imbangan dagangan

 

 • mentafsirkan hasil pengiraan imbangan dagangan
Kesederhanaan

Patriotisme

Membincangkan keadaan imbangan dagangan yang diperoleh daripada pelbagai sumber spt internet/laporan ekonomi/laporan Bank Negara bagi tempoh 3 tahun.
29 IMBANGAN PEMBAYARAN

Maksud imbangan pembayaran

 

Butir-butir imbangan pembayaran

 • Akaun Semasa
 • Akaun Modal
 • Akaun Pergerakan Kewangan

 

 

 

 

Butir-butir Akaun Semasa

 • Akaun Dagangan
 • Akaun Perkhidmatan
 • Akaun Pindahan
Memahami imbangan pembayaran.

 

 • menyatakan maksud imbangan pembayaran
 • mengenal butir-butir dalam imbangan pembayaran
 • menerangkan butir-butir Akaun semasa
 • mengira imbangan Akaun Semasa
 • menerangkan maksud imbangan pembayaran seimbang, imbangan pembayaran lebihan dan imbangan pembayaran kurangan

 

 

 

 • mentafsirkan hasil pengiraan imbangan pembayaran
 • membuat kesimpulan mengapa imbangan pembayaran boleh menjadi positif walaupun imbangan dagangan adalah negatif
Kesederhanaan

Patriotisme

Mengkaji butiran akaun semasa yang dipetik daripada imbangan pembayaran (sumber : Laporan Ekonomi)
30 SEKATAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA

Bentuk sekatan

 • tarif
 • kuota
 • subsidi
 • kawalan pertukaran asing
 • embargo
 • sekatan bukan ekonomi

 

Tujuan

 • sumber hasil kerajaan
 • melindungi industri muda dan tempatan
 • anti lambakan
 • menghadapi persaingan
 • keselamatan
Memahami bentuk-bentuk dan tujuan sekatan perdagangan antarabangsa

 

 • mengenal jenis-jenis sekatan perdagangan antarabangsa

 

 • membincangkan perlunya kerajaan mengenakan sekatan perdagangan antarabangsa

 

 • menganalisis kebaikan dan keburukan sekatan perdagangan antarabangsa terhadap ekonomi Malaysia
Kesederhanaan

Patriotisme

Bertanggungjawab

Bekerjasama

Mengadakan forum tentang tujuan kerajaan melancarkan Kempen “Belilah Barangan Buatan Malaysia”

Perbahasan tentang baik buruknya globalisasi terhadap ekonomi sesebuah negara.

31 d. Sekatan perdagangan antarabangsa

 

Bentuk sekatan

 • tarif
 • kuota
 • subsidi
 • kawalan pertukaran asing
 • embargo
 • sekatan bukan

ekonomi

 

Tujuan sekatan perdagangan antarabangsa

 • sumber hasil kerajaan
 • melindungi industri muda dan tempatan
 • anti lambakan
 • menghadapi persaingan
 • keselamatan
Memahami bentuk-bentuk dan tujuan sekatan perdagangan antarabangsa

 

 • mengenal jenis-jenis sekatan perdagangan antarabangsa

 

 • membincangkan perlunya kerajaan mengenakan sekatan perdagangan antarabangsa

 

 

 

 

menganalisis kebaikan dan keburukan sekatan perdagangan antarabangsa terhadap ekonomi Malaysia

 

 

 

 

Patriotisme

 

 

 

Rasional

 

 

 

 

 

Bertanggungjawab

Mengadakan forum tentang tujuan kerajaan melancarkan kempen ‘Belilah Barangan Buatan Malaysia’

 

 

 

 

Perbahasan tentang baik buruknya globalisasi terhadap ekonomi sesebuah negara

32
 1. Pertukaran asing

   

 2. Pengenalan kepada pertukaran asing
 • maksud pertukaran asing
 • kepentingan pertukaran asing
Memahami konsep pertukaran asing dan kadar pertukaran asing

 

 • mengenali mata wang negara-negara lain
 • menyatakan maksud pertukaran asing
 • menyatakan maksud kadar pertukaran asing
Patriotisme

 

 

 

 

Berjimat cermat

Mengumpul keratan akhbar berkaitan dengan pertukaran asing serta mengira dan membanding kadar pertukaran asing
33
 1. Kadar pertukaran asing

  – Maksud kadar pertukaran asing

  – Pengiraan

  pertukaran asing

 • menjelaskan kepentingan pertukaran asing kepada sesebuah negara
 • menunjukkan cara pengiraan mudah tentang pertukaran asing seperti menukar mata wang Amerika (dolar AS) kepada mata wang negara Malaysia (RM) dan sebaliknya
Ketepatan
Mengadakan simulasi yang berkaitan dengan urus niaga antara negara Malaysia dengan negara-negara lain
33

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Permintaan dan

penawaran Ringgit

Malaysia

Mengetahui kesan perubahan kadar pertukaran asing

 

 • mengenal konsep permintaan dan penawaran terhadap Ringgit Malaysia

 

 • menerangkan permintaan dan penawaran terhadap ringgit Malaysia
Rasional

 

Sistematik

 

Berjimat-cermat

 

 

Patriotisme

Perbincangan tentang kadar pertukaran asing daripada keratan akhbar pada tarikh-tarikh yang berlainan
34

Kesan perubahan

kadar pertukaran

asing ke atas

eksport dan import

negara Malaysia

 • menerangkan kesan perubahan pertukaran asing ke atas eksport dan import negara Malaysia

 

 • mengkaji kesan perubahan
 • eksport atau import Malaysia ke atas kadar pertukaran asing
Berjimat-cermat

 

 

Mematuhi undang-undang

 

Kejujuran

Membuat ramalan mengenai kesan perubahan kadar pertukaran asing rakan dagang ke atas eksport dan import negara Malaysia

 

 

 


 

 

35

 

Cuti Pertengahan Penggal 2

 

36 -42

 • Ulangkaji
 • Percubaan SPM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements

 • None
 • No comments yet

Categories

%d bloggers like this: