Panitiaekonomiasas’s Blog

SUKATAN PELAJARAN

Posted on: March 2, 2009

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SUKATAN PELAJARAN

KURIKULUM BERSEPADU

SEKOLAH MENENGAH

EKONOMI

ASAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SUKATAN PELAJARAN

KURIKULUM BERSEPADU

SEKOLAH MENENGAH

EKONOMI

ASAS

Pusat Perkembangan Kurikulum

Kementerian Pendidikan Malaysia

2000

Cetakan Pertama

© Kementerian Pendidikan Malaysia 2000

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian

artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara

apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain

sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan

Pustaka, Peti Surat 10803, 50926 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk

kepada perkiraan royalti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Sukatan pelajaran ekonomi asas.

ISBN 983-62-7099-X

1. Economics–Study and teaching (Secondary)–Malaysia.

2. Economics — Outlines, syllabi, etc. I. Malaysia.

Kementerian Pendidikan. Pusat Perkembangan Kurikulum.

330.0712595

Dicetak oleh

Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka

Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS

Ampang/Hulu Kelang

Selangor Darul Ehsan

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita

hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan

seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup

demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana

kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil

dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisitradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;

membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan

seluruh tenaga dan usaha kami untuk mecapai cita-cita

tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBANGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iii

FALSAFAH PENDIDIKAN

KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah

lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh

dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan

harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani,

berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara

Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,

berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan

mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat

dan negara.

iv

Kata Pengantar

Kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagi

menyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada generasi masa kini dan akan

datang. Penyemakan kurikulum bertujuan memantapkan Akta Pendidikan,

memenuhi semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan

warga negara Malaysia menghadapi cabaran pendidikan pada abad 21.

Kurikulum yang disemak semula memberi penekanan kepada nilai murni

dan semangat patriotik bagi menyedarkan murid akan peranan dan

tanggungjawab mereka sebagai warganegara maju dan masyarakat

berilmu. Murid dididik untuk berfikir, berilmu pengetahuan luas, bertataetika

tinggi, bijaksana, serta dapat menggunakan teknologi maklumat dan

komunikasi secara berkesan. Diharapkan kurikulum ini dapat melahirkan

murid yang berkeyakinan dan tabah mengatasi segala rintangan dan cabaran

dalam kehidupan.

Ekonomi Asas ialah mata pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah

atas. Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan pengetahuan mengenai

prinsip asas ekonomi dan kemahiran mentafsir ekonomi semasa supaya

murid dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan kehidupan seharian

serta membolehkan mereka membuat pilihan dalam menghadapi perubahan.

Kandungan Sukatan Pelajaran Ekonomi Asas Kurikulum Bersepadu Sekolah

Menengah merangkumi peranan individu sebagai pengguna dan pengeluar

serta penglibatan mereka dalam aktiviti pembangunan ekonomi negara dan

perdagangan antarabangsa.

Kementerian Pendidikan merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih

kepada setiap individu dan institusi atas sumbangan kepakaran, masa, dan

tenaga sehingga terhasilnya sukatan pelajaran ini.

v

1

PENDAHULUAN

Pendidikan pada peringkat sekolah menengah ialah satu usaha untuk

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

bagi menghasilkan insan yang berakhlak mulia, seimbang dan harmonis

dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani.

Mata pelajaran Ekonomi Asas adalah salah satu mata pelajaran elektif untuk

Tingkatan IV dan V. Sukatan pelajaran Ekonomi Asas digubal dengan tujuan

memberi murid pemahaman yang teguh mengenai prinsip asas ekonomi

bagi membantu mereka memahami dunia moden dan membuat keputusan

yang akan membentuk masa depan. Melalui mata pelajaran ini, murid dapat

memahami masalah yang berpunca daripada sumber terhad dan membuat

pilihan yang rasional tentang penggunaannya. Pemahaman ekonomi juga

dapat membantu individu memainkan peranan sebagai pengguna dan

pengeluar yang bertanggungjawab dalam masyarakat.

Selain itu murid juga dapat memahami dan menghargai fungsi serta

peranan bank dan institusi kewangan lain di samping memperoleh

kemahiran mencari, memahami serta menilai maklumat yang berkaitan

dengan ekonomi. Murid juga dapat memahami masalah ekonomi negara

Malaysia dan perdagangan antarabangsa. Dengan ilmu pengetahuan dan

kemahiran yang diperolehi, murid dapat memainkan peranan yang

berkesan dan bermakna dalam kehidupan seharian mereka.

sukatan pelajaran ekonomi asas kbsm

2

Dalam pengajaran dan pembelajaran Ekonomi Asas, nilai-nilai murni dan

semangat patriotik diperkembang secara bersepadu. Pengajaran mata

pelajaran ini dirancang untuk mempertingkat kemampuan murid membincang

dan menganalisis masalah berkaitan dengan ekonomi dalam pengalaman

seharian mereka. Pembelajarannya diatur sebegitu rupa untuk memberi murid

suatu pengalaman yang menyeronokkan, bermakna dan mencabar. Pelbagai

teknik pengajaran dan pembelajaran seperti kaedah penemuan, kajian kes,

permainan dan latihan simulasi digunakan dalam pengajaran. Bahan yang

diperolehi melalui teknologi maklumat dan komunikasi boleh digunakan

sebagai sumber untuk membincangkan isu dan masalah semasa ekonomi

negara Malaysia dan dunia.

Justeru, murid dapat menjadi pekerja berpengetahuan dan ahli masyarakat

yang berkebolehan untuk mengurus alam dan sumbernya secara optimum

dan bertanggungjawab sesuai dengan tuntutan alaf baru dan ekonomi

berasaskan pengetahuan. Ini adalah selaras dengan hasrat dan wawasan

untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan mampu bersaing dalam

dunia tanpa sempadan.

sukatan pelajaran ekonomi asas kbsm

3

MATLAMAT

Kurikulum Ekonomi Asas bertujuan membekalkan murid dengan

pengetahuan dan kemahiran asas ekonomi di samping memupuk nilai-nilai

murni dan semangat patriotik supaya mereka dapat menyedari dan

memahami masalah ekonomi, menghargai sumbangan daripada segala

kegiatan ekonomi serta menyelesaikan masalah kehidupan dengan berkesan

dan bertanggungjawab.

OBJEKTIF

Kurikulum Ekonomi Asas bertujuan untuk membolehkan murid mencapai

objektif berikut :

1. Memahami konsep dan prinsip asas ekonomi.

2. Menghubungkait konsep dan prinsip asas ekonomi dengan kehidupan

seharian.

3. Mengenal pasti dan prihatin terhadap masalah dan isu ekonomi

semasa.

4. Memupuk dan mengembangkan minat serta sikap ingin tahu terhadap

fenomena ekonomi.

5. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari supaya

dapat berperanan sebagai pengguna, pengeluar, ahli masyarakat dan

warganegara yang bijak, rasional dan bertanggungjawab.

6. Mengamalkan dan menghayati nilai-nilai sosial dan ekonomi serta

membuat keputusan dengan bertanggungjawab untuk kesejahteraan

diri, keluarga, masyarakat dan negara.

sukatan pelajaran ekonomi asas kbsm

4

ORGANISASI KURIKULUM

Kurikulum Ekonomi Asas digubal dalam bentuk yang mudah difahami oleh

murid sesuai dengan umur dan kemampuan intelek mereka. Justeru,

tumpuan adalah diberi kepada pengetahuan dan pemahaman konsep serta

prinsip asas ekonomi yang ada aplikasi secara langsung dalam kehidupan

seharian. Dalam mengkaji masalah ekonomi, analisis yang paling asas diberi

penekanan.

Kandungan kurikulum ini dimulakan dengan pendedahan kepada murid

tentang masalah ekonomi dan hubungannya dengan aktiviti-aktiviti individu,

khususnya dalam aspek-aspek pendapatan, perbelanjaan, tabungan, pinjaman

dan pelaburan. Aktiviti individu ini dapat memberi pemahaman dan panduan

kepada murid untuk memainkan peranannya sebagai pengguna dan pengeluar

yang bijak serta bertanggungjawab.

Konsep pengguna dan pengeluar adalah barkait rapat dengan konsep isi

rumah dan firma yang menjadi tumpuan kedua dalam susunan kandungan

sukatan pelajaran ini. Murid diperkenalkan kepada konsep permintaan dan

penawaran serta interaksi dan hubungan antara kedua-duanya dalam

pasaran. Tumpuan juga diberikan kepada peranan wang dan institusi

kewangan kerana segala kegiatan ekonomi pada masa kini menggunakan

wang dan kemudahan-kemudahan yang berkaitan dengannya.

Seterusnya murid didedahkan kepada struktur ekonomi dan belanjawan

negara Malaysia serta perdagangan antarabangsa. Dengan demikian murid

memahami dan menghargai pertumbuhan serta kemajuan ekonomi negara

Malaysia.

sukatan pelajaran ekonomi asas kbsm

5

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, nilai-nilai murni disepadukan

secara langsung dan tidak langsung. Pendekatan yang diguna seharusnya

dapat menggalakkan murid menguasai pelbagai kemahiran pembelajaran

dan kemahiran generik yang berteraskan kemahiran berfikir secara kritis

dan kreatif. Guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran dan

pembelajaran, khususnya yang berasaskan teknologi maklumat dan

komunikasi sesuai dengan pendidikan alaf baru. Kebijaksanaan dan kreativiti

guru amat perlu untuk menggalakkan murid menggunakan potensi

kecerdasan pelbagai mereka secara optimum.

Pelaksanaan kurikulum Ekonomi Asas mampu melahirkan insan yang

berilmu dan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk diri sendiri,

masyarakat dan negara serta dapat membina warganegara yang seimbang

yang dapat hidup secara aman dan harmonis.

sukatan pelajaran ekonomi asas kbsm

6

KANDUNGAN

1. Pengenalan kepada Ekonomi

1.1 Pengertian ekonomi

a. Masalah ekonomi

b. Jenis barang

1.2 Masalah asas ekonomi

1.3 Sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi

2. Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu

2.1 Pemilihan pekerjaan

2.2 Pendapatan individu

2.3 Pendapatan boleh guna

2.4 Penggunaan pendapatan boleh guna

a. Keperluan dan kehendak

b. Belanjawan peribadi

c. Konsep tabungan, pinjaman dan pelaburan

3. Isi Rumah sebagai Pengguna

3.1 Isi rumah

a. Pengertian isi rumah

b. Objektif penggunaan isi rumah

sukatan pelajaran ekonomi asas kbsm

7

3.2 Permintaan

a. Konsep permintaan

b. Penentu permintaan

c. Konsep keanjalan harga permintaan

4. Firma sebagai Pengeluar

4.1 Firma dan pengeluaran

a. Pengertian firma

b. Pengeluaran

c. Kos pengeluaran

4.2 Penawaran

a. Konsep penawaran

b. Penentu penawaran

c. Konsep keanjalan harga penawaran

5. Pasaran

5.1 Konsep pasaran

5.2 Pasaran barangan

a. Permintaan pasaran

b. Penawaran pasaran

c. Keseimbangan pasaran

5.3 Pasaran faktor

5.4 Aliran pusingan pendapatan dalam ekonomi dua sektor

sukatan pelajaran ekonomi asas kbsm

8

6. Wang dan Institusi Kewangan

6.1 Wang

a. Pengertian wang

b. Fungsi wang

6.2 Bank

a. Jenis-jenis bank

b. Fungsi bank perdagangan

c. Fungsi bank pusat

6.3 Institusi kewangan bukan bank

a. Jenis institusi kewangan bukan bank

b. Fungsi institusi kewangan bukan bank

7. Ekonomi Malaysia

7.1 Struktur ekonomi negara

a. Sektor ekonomi negara

b. Masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama

c. Perubahan struktur ekonomi negara

7.2 Belanjawan negara

a. Sumber hasil kerajaan

b. Perbelanjaan kerajaan

c. Tujuan belanjawan negara

d. Hutang negara

sukatan pelajaran ekonomi asas kbsm

9

8. Hubungan Ekonomi Antarabangsa

8.1 Perdagangan antarabangsa

a. Pengenalan kepada perdagangan antarabangsa

b. Imbangan dagangan

c. Imbangan pembayaran

d. Sekatan perdagangan antarabangsa

8.2 Pertukaran asing

a. Pengenalan kepada pertukaran asing

b. Kadar pertukaran asing

c. Kesan perubahan kadar pertukaran asing

Dalam marancang dan melaksanakan kurikulum ini, tumpuan perlu diberi

kepada pengembangan dan penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran

belajar bagi membolehkan murid membuat keputusan dan menyelesaikan

masalah secara rasional dalam menghadapi cabaran hidup yang semakin

kompleks. Kepelbagaian kecerdasan murid perlu diambil kira bagi

memperkukuh dan memperkaya pengalaman pembelajaran mereka dalam

usaha membentuk manusia yang peka kepada isu atau permasalahan yang

berlaku dan mampu membuat ramalan, menjangka akibat serta

mengendalikannya ke arah keharmonian dan kecemerlangan hidup. Di

samping itu, kemahiran menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi

perlu dikuasai oleh murid supaya mereka menjadi generasi yang celik

teknologi serta dapat memanfaatkannya dengan penuh tanggungjawab demi

kesejahteraan hidup bersama.

sukatan pelajaran ekonomi asas kbsm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements

  • None
  • No comments yet

Categories

%d bloggers like this: